De afgelopen maanden hebben leden van verenigingen en andere betrokkenen samengewerkt om in beeld te brengen welke behoeften er zijn ten aanzien van een nieuw gemeenschapshuis. Onder begeleiding van een externe projectleider zijn hieruit een aantal scenario’s voor zowel de Klepel als het Patersklooster naar voren gekomen. De meerderheid bleek voor het scenario Klepel wenselijk te kiezen. Dit betekent dat dit scenario het meeste draagvlak heeft en de PGA heeft om deze reden ingestemd met deze locatie.
Een gemeenschapshuis voor elkaar, met elkaar

We zien graag dat er een nieuw gemeenschapshuis wordt gerealiseerd. Het samenvoegen van verenigingen en maatschappelijke voorzieningen onder één dak, heeft volgens ons meerwaarde ten opzichte van de huidige situatie.De inmenging van maatschappelijke organisaties zoals ONIS welzijnswerk, de bibliotheek en het Sociaal Team Asten juichen wij toe.We zien de potentie die het plan heeft, om te komen tot een gemeenschapshuis met een sleutelfunctie in de kern Asten. Een sterke sociale functie, waar mensen elkaar ontmoeten en samenwerking op maatschappelijk vlak wordt bevorderd.

Kritische kanttekening
Wij vinden dat in de uitwerking van het plan de input van verenigingen en de andere gebruikers nadrukkelijk meegenomen moeten worden in het proces. Uit het raadsvoorstel blijkt deze intentie, maar door het grote belang dat de gemeente zelf in het proces heeft (als financier en eigenaar van het pand) willen wij voorkomen dat de belangen van verenigingen onder sneuvelen. Ook de kleinere verenigingen met minder mankracht om deel te nemen aan werksessies, moeten gehoord worden en er dient rekening gehouden te worden met de behoeften van de toekomstige huurders.

We zijn dan ook akkoord gegaan onder voorwaarde dat de raad op de hoogte gehouden wordt van de stand van zaken. In de eerste plaats om er op toe te zien dat verenigingen voldoende gehoord worden en op de tweede plaats omdat we ook graag zien dat duurzaamheid een prominente rol krijgt in het proces.

De PGA zal de vervolgstappen nauw volgen en wenst één ieder die hierbij betrokken is veel succes en een goede samenwerking toe!