Coalitie Asten 2022

De nieuwe coalitie in Asten  bestaat uit de CDA, Samen voor Asten en de VVD. Wij betreuren dat we als PGA uitgesloten zijn, we vinden dit ook onnodig.

Tijdens de informatiegesprekken hebben we als PGA aangegeven dat we graag bestuursverantwoordelijkheid willen dragen. Als we de verkiezingsprogramma’s van de CDA en Samen voor Asten naast die van ons leggen kunnen we ons niet aan de indruk onttrekken dat deze heel dicht bij elkaar liggen. Ook de ambtelijke analyse laat dit duidelijk zien.

Uit het advies van de informateur blijkt maar één breekpunt benoemt wordt in relatie tot de PGA: de transformatie van het buitengebied.

Wij hebben in ons verkiezingsprogramma inderdaad staan dat we als PGA gaan voor een gezond platteland voor mens, dier en plant. Gezien de hoge vee-dichtheid in onze regio denken we dit te kunnen bereiken door een kleinere veestapel met daardoor minder mest, minder stank en minder fijnstof. Waar wij ook duidelijk over geweest zijn is dat we dus ook zijn voor gezonde agrarische familiebedrijven die een goede boterham moeten kunnen verdienen. Juist samen – zoals ons motto – willen we gaan voor een duurzame toekomst van het buitengebied waarin de verschillende gebruikers en functies naast elkaar  kunnen bestaan.

De PGA ziet de afgelopen decennia dat de sturing van de transitie van het landelijk gebied aan verandering onderhevig is door maatschappelijke tendensen en door zowel lokaal, provinciaal als landelijk beleid. In de basis, hebben wij gesteld, volgen we de nationale en provinciale beleidskaders en regels waarbij we kritisch kijken of deze overheden met hun algemene regels hun hand niet overspelen in het kader van de transitie in onze gemeente.

Kortom wat ons betreft had dit onderdeel beslist geen breekpunt hoeven te zijn.

Waarom was het goed geweest als de PGA wel in de coalitie gezeten zou hebben:
Wij maken ons als PGA  hard voor het feit dat iedereen in Asten mee moet kunnen doen, en dat iedereen gelijke kansen krijgt. Om dit te bereiken gaan we in ons verkiezingsprogramma bijvoorbeed nadrukkelijk in op de bestrijding van armoede en op de aanpak van laaggeletterdheid.  Met name de bestrijding van armoede is op dit moment belangrijker dan ooit, door de hoge inflatie en de verhoging van de energielasten zijn er steeds meer mensen, ook in Asten, die steeds mee moeite hebben om de eindjes aan elkaar te knopen.

 

PGA  is tot de oppositie veroordeeld, dit betekent echter niet dat we stil gaan zitten, wij blijven onze idealen uitdragen. Daarnaast blijven wij een constructieve oppositie voeren met het belang van Asten in ons achterhoofd.

 

Fractie PGA

Sandu Niessen en Marianne van de Ven.