Koningsplein vroeger

Programma Groen moet wortel schieten

De gemeente Asten maakt werk van groen. In het groenbeleid worden de voordelen van een groene omgeving opgesomd: schonere lucht, minder stress, hogere waarden van huizen, klimaatbestendiger en goed voor de gezondheid. Voor PGA gaan de plannen niet ver genoeg. Met groen moet op elk gebied rekening gehouden worden. PGA pleit al jaren voor een groennorm om groen beter te borgen, zowel in bestaande als nieuwe plannen. Zonder groennorm is het voor projectontwikkelaars gemakkelijk om de weg van de minste weerstand te kiezen en weinig rekening te houden met groen. Het voorstel wat er nu ligt (alleen bij uitbreiding met 5 woningen/bedrijven of meer) gaat niet ver genoeg.

Het buitengebied is de groene long van Asten. Beleid over groen in het buitengebied komt amper aan bod. Kappen van bomen wordt gemakkelijk terwijl er niets tegenover staat. Hierdoor loopt Asten een groot risico op kaalslag. Temeer omdat er geen meldingsplicht is bij het kappen van bomen waardoor het zicht op het totaalplaatje ontbreekt. Daarnaast is er weinig aandacht voor ander groen dan bomen, zoals gras, heide, plas/dras-gebieden, struiken, kruiden en bloemrijke akkerranden. Het is een gemiste kans dat het groenbeleid niet alle aspecten van groen omvat. Groenbeleid hoort net als CO2 en inclusiviteit bij alle beslissingen meegewogen te worden.

Compensatie / herplant:
PGA wil het uitgangspunt hanteren dat we zo min mogelijk kappen en anders compenseren, minimaal 1 op 1. We snappen dat een verruiming in de regels rond houtopstanden vellen de gemeentelijke organisatie minder werkdruk oplevert. Echter, door jonge bomen geen bescherming te bieden krijg je minder oude bomen. Terwijl dat juist het uitgangspunt is van het programma en wat wij als PGA zéker onderschrijven. PGA vindt dat je door de kapregels zo te verruimen dat je de deur wagenwijd open zet voor kap, terwijl je daar niks tegenover zet. We willen toch juist Zuinig zijn op groen zoals uitgangspunt 1 zegt? Daarom vinden wij daartegenover een herplantplicht voor het vellen van houtopstanden op zijn plaats. Zeker met het oog op de klimaatdoelen die we op wereldniveau samen hebben vastgesteld. Een herplantplicht willen we graag in de APV verwerkt zien.

Het uitgangspunt rond behoud van bomen bij Wegreconstructies kunnen wij ons in vinden, maar we doen wel een appél om te kijken hoe je met de rest van het groen omgaat. Wil je dat natuurlijker inrichten met onderbeplanting, bloemrijker maken, qua soorten bomen gevarieerder maken, wat is je vervangingsbeleid?

Schoolpleinen:
PGA vindt het belangrijk dat we als gemeente ons inzetten voor groene schoolpleinen. Een groen schoolplein is belangrijk in de ontwikkeling van kinderen, voor samenwerking, educatie en gezondheid.

Zéker nu we met een aantal nieuwbouw-scholen bezig zijn en er subsidieregelingen zijn, dan vinden we dat je die kans niet moet laten liggen voor groene schoolpleinen; en dat je daar als gemeente op in moet spelen. Hoe kijkt het college hiernaar?

Maaibeleid, kruidenrijk grasland en heesters:
Een Programma Groen staat niet gelijk álleen maar bomen; we hebben ook grasland en heesters. Bij kruidenrijk grasland en bijvoorbeeld parken doet ook het maaibeleid ertoe. Ook tijdens de presentatie werd gesproken over kruidenrijk grasland. Hoe gaan we om met bermen en op welke plek willen we gemaaid gras of kruidenrijk grasland? Waar komen de andere vormen groen terug binnen het Programma Groen? Dat is ons niet duidelijk.

Buitengebied:
We vinden dat het buitengebied te weinig terugkomt in het programma Groen. Het buitengebied is het overgrote deel van onze gemeente en verdient een betere en een duidelijkere plek in het beleid en in een stuk planning.

Er wordt gesproken over dat het bestemmingsplan borging biedt voor landschapselementen. Daar zijn we het niet helemaal mee eens. Een bestemming in het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor bijvoorbeeld Groen, maar het hoeft niet groen te zijn. Daardoor is dit sec geen bescherming van het landschapselement of de boom.

Kapvergunningen
Middels de nota en de voorgestelde wijzigingen in de APV wordt beoogd kappen van bomen nog makkelijker te maken. Gezien het belang wat de gemeente hecht aan bomen, struiken, houtwallen en groenstructuren hadden wij in ieder geval een meldingsplicht verwacht, om de in de gaten te kunnen blijven houden of we nog de goede richting uitgaan met onze doelstellingen en tegelijkertijd de administratieve lasten beperken. We vinden minimaal dat de doelstellingen gemonitord moeten worden, of dat nu met een meldingsplicht of een ander middel is. Hiermee kan tevens zicht worden gehouden op de andere vereisten uit de omgevingswet.

Dan hebben we nog antwoord gehad op de stamdiameter op 30 cm hoogte bepaald, maar wij zien toch dat in het Handboek Bomen en vrijwel overal de stamdiameter wordt bepaald op 130 cm. Wij vinden dat toch vreemd om daar op af te wijken.

In de aanvullende informatie wordt gesuggereerd dat er een vergunningplicht blijft bestaan voor bomen groter dan 35 cm diameter. Echter, in het programma groen wordt die 35 cm wel gedefinieerd maar verder staat nergens wat de bedoeling hiervan is. Dit geldt trouwens ook voor de diameter van 10 cm voor struiken. Dit maakt het een warrig verhaal, wat is de bedoeling van deze diameters?

Natuurinclusief Bouwen en groennorm
Een groennorm en natuurinclusief bouwen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen is de PGA helemaal voorstander van. Groen delft vaak het onderspit bij nieuwe plannen omdat andere aspecten zoals waterberging, archeologie, woningbouw en financiële uitvoerbaarheid wél normen hebben. Dat is jammer en zorgt voor ongelukkige woonsituaties. In het stuk wordt de groennorm bij uitbreidingen wel gehanteerd en bij inbreiding niet. Verderop lezen we dat er afwijkingsmogelijkheden zijn op de groennorm. Als sprake is van afwijkingsmogelijkheden dan vinden wij dat we net zoals bijvoorbeeld in Gemert-Bakel dezelfde groennorm kunnen hanteren voor in- en uitbreiding. We kunnen ons zelfs voorstellen dat een groennorm eerder van belang is bij inbreiding dan bij uitbreiding.

Zoals gezegd zijn we groot voorstander van natuurinclusief bouwen en het voorgestelde puntensysteem. Hierover hebben we een drietal vragen:
In de presentatie was het uitgangspunt 3 woningen, dat is nu 5 woningen geworden, vanwaar is dit opgerekt en waarom zou dit niet voor elke woning kunnen gelden?
Er staat 5 woningen of 5 bedrijven. Soms is één bedrijf gelijk of groter dan 5 woningen. Waarom zou de norm niet voor de bouw van één enkele woning of bedrijfshal kunnen gelden?
Wat als iemand een groenmaatregel neemt die niet in de tabel staat? Worden deze op zijn merites beoordeeld?

In het document staat dat een minimum van 5 punten wordt gehanteerd. Vijf punten wil op papier zeggen: een paar zwaluwkommen tegen de muur en een voortuin met een boom die mogelijk en op termijn 6 meter hoog kan worden. Dan wordt al voldaan aan de eisen. Maximaal kunnen 37 punten behaald worden. Een minimum van vijf vinden we dan weinig en daarom kan wat ons betreft het minimum omhoog.

Verhouding met de omgevingsvisie en omgevingsplan:
Er wordt in het document verwezen naar de omgevingsvisie en het omgevingsplan, maar welke ambitie per deelgebied in de omgevingsvisie nu concreet uit de omgevingsvisie doorvertaald wordt in dit programma is niet duidelijk. Zeker in het buitengebied niet. Dat is niet onoverkomelijk, maar wel een aandachtspunt.

Planning:
Wat is de planning na vaststelling van dit programma Groen? Gaan we het verouderde beleid vernieuwen? Voor ons als PGA zou een inventarisatie en versterking van de landschapselementen in het buitengebied op nummer één staan in de planning.

Conclusie:
Om naar een conclusie toe te werken: we hebben nog enkele pagina’s meer aan vragen en opmerkingen maar we zullen die nu achterwege laten. De doelstellingen van het college om de gemeente Asten te vergroenen en overbodige regels te schrappen kunnen wij ten volle onderschrijven. Ook zijn wij positief gestemd over veel van de acties die de gemeente Asten de laatste jaren heeft uitgevoerd of heeft opgestart. Echter, het nu voorgestelde groenbeleid kan beter. Hier willen wij graag in meedenken.

PGA neemt inbreng van omwonenden serieus bij Aldi-plannen

Op de agenda van de raad stond het bestemmingsplan dat het mogelijk maakt om een supermarkt te realiseren op de locatie van de meubelzaak Berkvens en bij de huidige Aldi een woningbouwproject te realiseren. PGA vindt de plannen een grote aanwinst voor Asten, en vindt dat omwonenden een goede inbreng hebben om de plannen te verbeteren. Omwonenden hebben aangegeven dat de Aldi nu een verhard terrein is en dat het belangrijk is een groene omgeving te creëren waar ook plaats is voor waterberging om op die manier hittestress te voorkomen. PGA vindt net zoals de omwonenden het plan een kans om een groenere omgeving terug te laten komen en wil die kans aangrijpen.

Afgelopen jaar zijn we kritisch geweest op de bouwmassa die gepland is op de parkeerplaats van de Aldi. De plannen zijn hierop een beetje aangepast, maar al met al oogt het nog stenig. Wij vinden dat er meer aandacht mag zijn voor groen. De ontwikkelaar spreekt van een ‘park’ dat hij wil realiseren. Afgezien van het feit dat de oppervlakte te klein is om een park te realiseren vinden wij het ook bijzonder op in een park de bestemming ‘wonen’ te leggen. Hier moet een bestemming Groen komen. Niet alleen in de openbare ruimte, ook op daken en tegen muren mag aandacht uitgaan naar het vergroenen van de omgeving.

Tot slot vragen we aandacht voor de overgebleven ondernemers, de viswinkel en supermarkt. Voor ons is niet duidelijk was er met hen afgesproken is. Tijdens de commissievergadering was de ontwikkelaar hier heel wazig over, ook na een tweede keer vragen kregen we geen concreet antwoord. We gaan ervan uit dat er nu een huurcontract ligt. Is er tijdig met de ondernemers gesproken over de plannen? Hebben ze hierop voor kunnen sorteren of worden ze gecompenseerd voor investeringen die ze nog lang niet terug hebben kunnen verdienen? Als ze moeten verplaatsen naar de voorkant aan de Julianastraat / Emmastraat kunnen klanten moeilijker bij de winkels komen, hoe zit het met de parkeerplaatsen voor de 2 resterende winkels? Ook die ondernemers hebben er recht op om fatsoenlijk hun brood te kunnen verdienen. We houden hier vinger aan de pols.

Als Bestuur en fractie van PGA-Asten wensen u allen een Groen en Sociaal 2024.

Om dit nieuwe jaar in te luiden willen wij u allen uitnodigen voor een nieuwjaarsborrel met een hapje en een drankje op 15 januari bij de Sterrenwacht aan de Ostaderstraat 28. Ook willen wij op deze avond op een passende manier Gerrit bedanken voor alle jaren dat hij zich actief voor de PGA heeft ingezet, zoals eerder aangekondigd gaat hij zijn bestuurtaken overdragen.

Wonen in Asten

Tijdens de komende raadsvergadering van dinsdag 12 december a.s.  wordt het Programma Wonen 2024-2030 en het Uitvoeringsprogramma wonen 2024-2027 vastgesteld.

In de commissievergadering van 28 november jl is dit ook aan de orde geweest. Voor ons als PGA een belangrijk onderwerp. Dat blijkt ook wel uit ons verkiezingsprogramma waar we uitgebreid ingaan op hoe de PGA denkt over wonen in Asten. Dat verkiezingsprogramma was dan ook onze leidraad om voorliggend programma wonen te beoordelen.

Als wij ons verkiezingsprogramma naast deze twee documenten leggen dan zien we heel veel van ons verkiezingsprogramma terug in het programma Wonen. Het gaf ons even het gevoel dat men ons programma op het bureau had liggen bij het opstellen van het programma Wonen. We hebben het college dan ook gecomplimenteerd met het resultaat.

In het programma wordt gesproken over genoeg passende woningen voor jong én oud in onze dorpen. Om de kernen vitaal en toekomstbestendig te houden is dat ook nodig. Als PGA vinden wij het belangrijk om goede prestatieafspraken te maken met de woningbouwverenigingen, wij hebben als PGA in de commissie gevraagd om hierbij ook nadrukkelijk afspraken te maken over huurwoningen voor één- en tweepersoonshuishoudens.

Dit omdat we eerder al concludeerden dat op dit moment het woningaanbod in Asten voor 85% bestaat uit eengezinswoningen terwijl tweederde van de huishoudens een één- of tweepersoonshuishouden is. Wij denken dat de woningbouwverenigingen vooral zouden moeten bouwen voor deze één- of tweepersoonshuishoudens.

Omdat die één- en tweepersoonshuishoudens niet allemaal in een sociale huurwoning wonen maar ook particulier huren of een woning kopen hebben we als PGA ons ook hard gemaakt voor de mogelijkheid van het splitsen van bestaande woningen. We hebben het dan niet alleen over grote boerderijen maar ook over woningen binnen de bebouwde kom. Er zijn in Asten best veel grote eengezinswoningen waar ouderen in wonen die er graag zouden blijven wonen. Met een aanpassing zou het mogelijk zijn om hier twee woningen van te maken waarbij de oudere beneden woont en op de etage een tweede woning komt. Dit kan een creatieve manier zijn om zonder veel stenen te stapelen er toch woonruimtes bij te krijgen. Ook al zullen hier haken en ogen aan zitten, we hebben het college gevraagd om hier welwillend tegenover te staan.

In het hoofdstuk bouwen met ambitie is betaalbaar bouwen een belangrijk onderdeel, de principes van het rijk: twee derde betaalbaar waarvan 30% sociale huur onderschrijven wij helemaal. PGA kan zich ook vinden in het feit dat het college gaat onderzoeken of het instellen van een vereveningsfonds en de mogelijkheid om te salderen kan helpen met het programmatisch invullen van woningbouwlocaties.

Verder staan in de nota dat we ruimte willen bieden aan vernieuwende woonvormen, ook iets wat we in ons verkiezingsprogramma hebben staan.

Tijdens de door de raad georganiseerde informatieavond over wonen, maar ook tijdens de ALV van het dorpsoverleg Heusden kwam aan de orde dat het voor inwoners uit Asten heel lastig is om aan een woning te komen. Aan de ene kant omdat er te weinig aanbod is en aan de andere kant omdat er, als er aanbod is, geloot wordt. Bij deze loting kunnen ook mensen van buiten Asten mee loten. Dit voelt voor de inwoners uit Asten, Heusden en Ommel soms oneerlijk. Mensen vanuit Someren krijgen zo een woning in bijvoorbeeld Heusden terwijl de Heusdense jongere elders moet zoeken. PGA snapt dat bestuurders hier niet alle zeggenschap in hebben. Ook vindt PGA het ook goed dat er nieuwe mensen van buitenaf in onze dorpen komen wonen omdat dat weer nieuwe impulsen geeft. Maar toch hebben we ook begrip voor de jonge mensen die graag in het dorp willen blijven. Daarbij hebben we hen ook hard nodig als vrijwilliger in onze verenigingen en als mantelzorger voor hun ouders als die in het dorp willen blijven wonen. Wij hebben in de commissie dan ook  gevraagd aan het college of zij mogelijkheden zien voor mensen die heel graag hier willen blijven wonen maar door het systeem buiten de boot vallen.

Over dit laatste is een motie in voorbereiding.

Leren van TK2023

Wij hopen dat iedereen een beetje is bijgekomen van de uitslag van de verkiezingen van de 2e kamer 🙄

Iedereen zal wel zijn of haar ideeën hebben over de oorzaken van deze uitslag en hoe we hier in de toekomst als “progressieven” op in kunnen spelen. Ook lijkt het ons interessant om te weten wat we van deze landelijke politiek kunnen leren ten behoeve van de lokale politiek …

Daarom willen wij iedereen uitnodigen op woensdag 6 december om 19.30 in gemeenschapshuis ‘t Kwartier in Asten (naast de kerk).

Geen asfalt op Wilhelminastraat

In deze commissie hebben wij aandacht gevraagd voor de herinrichting van de Wilhelminastraat. Het is één van de oudere straten en daarom zien wij het als PGA niet zitten om daar asfalt te realiseren – een uitgangspunt in het beleid van de gemeente Asten bij doorgaande wegen. Wij zijn blij dat het college vanwege de beeldkwaliteit overweegt om toch voor klinkers te gaan. PGA ziet, naast de fossiele grondstoffen die voor asfalt gebruikt worden, namelijk meer voordelen van klinkers voor ons klimaat: ze worden minder heet dan asfalt op zomerse dagen en het water kan beter wegstromen. We hopen dat onze input goed benut wordt in het verdere traject. Uiteraard moet er ook oog zijn voor eventuele overlast van trillingen en geluid.

Begrotingsbeschouwingen 2024

Gisteren, 7 november, is de begroting voor 2024 besproken in de raad. Onderstaand in het kort de bijdrage van PGA Asten.
Complete tekst Bijdrage PGA in eerste termijn // Kijk de Begrotingsbeschouwingen op Siris

PGA vindt de begroting goed leesbaar en realistisch. In de begroting staan veel onderwerpen die binnen het PGA beleid passen; de gemeente wil investeren in plannen die de PGA belangrijk vindt. PGA is verheugd dit terug te lezen in de begroting. PGA wil een daadkrachtig groenbeleid waarbij we meer bomen planten in de gemeente. PGA vindt het belangrijk het erfgoedbeleid te vernieuwen. De Aanpak laaggeletterdheid staat hoog op de agenda en minimaregelingen worden geharmoniseerd. Met het Strategisch Plan Circulair Asten, het groenbeleid en het grondstoffenbeleid legt de gemeente een goede basis voor duurzaamheid. Sinds jaren een speerpunt van onze partij. We willen extra aandacht vragen voor woningsplitsing, jongeren, cultuur en lagere inkomens.

Aan de ene kant is er een woningtekort, met name voor één- en tweepersoonshuishoudens, aan de andere kant zijn er veel inwoners die hun woning graag willen delen of splitsen. Wij willen inzetten op woningsplitsing, naast alle bouwplannen die al op stapel liggen.

De plannen in het sociaal domein vallen bij PGA in goede aarde. Voor inkomensondersteuning is proactieve communicatie hard nodig. Informeer niet alleen, maar kom ook met de Potjescheck. Wat betreft laaggeletterdheid ziet PGA een belangrijke taak voor de bibliotheek en ONIS. Allerlei vormen van cultuur zorgen ervoor dat jongeren een sterkere basis krijgen in deze maatschappij. PGA wil hier meer aandacht aan besteden.

PGA vindt regionale samenwerking – onder andere op mobiliteit – belangrijk. De informatievoorziening aan de raad over de bereikbaarheidsmaatregelen is echter verwaarloosd. De raad is nooit bijgepraat over de Knoop XL; er is zelfs nooit verwezen naar de website. Rijkelijk laat (zes jaar na de rest van de regio) komt de Peel nu zelf met maatregelen. Wij vragen het college uit te leggen waarom dat zo lang op zich heeft laten wachten. Wij willen inspraak op de voorgestelde maatregelen.

Asten bouwt voor een langere periode dan 50 jaar. Het dorpse karakter rond de Markt heeft een positieve uitstraling voor de horeca, de identiteit van Asten en zorgt voor saamhorigheid. De ontwikkeling van een goed beeldkwaliteitsplan versterkt die uitstraling.

foto pand blokker

PGA gaat voor kwaliteit in ons dorpshart

Vorige week is het bestemmingsplan Prins Bernardstraat 1 [op de locatie van de Blokker] behandeld in de raad. PGA is voorstander van het verbinden van de winkelcentra het Kompas en de Midas door hier te focussen op winkels op de benedenverdieping. PGA heeft verzocht om de beeldkwaliteit passend te maken ten opzichte van de panden ernaast, de Bacio en de Baron/Compagnon. De initiatiefnemer heeft schoorvoetend de aanbevelingen van de PGA overgenomen en daar zijn we blij mee, maar hadden toch nog meer aanpassingen verwacht. Voor PGA stond niet alleen de beeldkwaliteit ter discussie. Het plan brengt een enorme verstening met zich mee in een omgeving die al versteend is. Het parkeren wordt ontsloten over het voetpad tussen de Midas en het Kompas in en het pad wordt overschaduwd door het gebouw. Dit levert géén aantrekkelijke winkelomgeving op. Bovendien zijn woningen op de benedenverdieping direct toegestaan, terwijl de gemeente afwijkt van de parkeernorm om de winkelgebieden met elkaar te verbinden. Het plan is een te kolossaal plan. PGA vindt dat we een dorp moeten blijven en daar is dit plan te fors voor. Er zijn goede plannen te maken met minder bouwmassa op deze plek.

Voorjaarsnota 2024

Woensdag 12 juli werd ondermeer de voorjaarsnota 2024 in de raad behandeld. Onze inbreng in eerste termijn hebben wij hieronder opgenomen. De gehele bijeenkomst is hier na te luisteren en in te zien.

Als PGA dienden we, samen met Algemeen Belang en Samen voor Asten een motie in over een vervolg op de Dorpsvisie Heusden. Het voorstel was om, nu de dorpsvisie er ligt, in gesprek te gaan met Dorpsoverleg Heusden over de behoeftes die zij hebben om een fijn woon- en leefklimaat te behouden of te versterken zoals in de dorpsvisie is verwoord.

We stelden voor om dit in samenspraak met Heusdenaren – inwoners, ondernemers, eigenaren van panden – op te pakken. Wij willen dat er, met een brede blik, een participatief traject doorlopen wordt met onder meer aandacht voor het Vorstermansplein en het vraagstuk van voldoende horeca.

Omdat de burgemeester als portefeuillehouder tijdens de beantwoording een harde toezegging deed om dit overleg te gaan voeren hebben we deze motie ingetrokken, ons doel hadden we immers als bereikt dus de motie was overbodig geworden.

Reactie PGA op de Voorjaarsnota 2024

Voorzitter, mens en milieu vragen duidelijkheid en een logische volgorde in de aanpak. Ontwikkelingen op alle schaalniveaus volgen elkaar snel op. De lucht- en waterkwaliteit, en daarmee ook de gezondheid, staan er slecht voor. Afgelopen tijd hebben we de warmste periode gehad sinds mensenheugenis. Waarin kan Asten haar rol pakken om de klimaatproblemen het hoofd te bieden en bij de gezondheid van mensen? PGA vindt het belangrijk dat Asten haar verantwoording neemt in datgeen wat Asten stapje voor stapje en met een gestaag tempo kan betekenen om – los van alle discussies – te komen tot een gezonde omgeving voor mens, dier en plant. Juist ook omdat in het Astens manifest door ons gezamenlijk is uitgesproken om de inwoner centraal te stellen bij alles wat
we doen. Dat betekent: kleur bekennen en waardes bepalen. De laatste tijd en in deze voorjaarsnota zijn er verschillende wensen, visies en plannen voorgesteld waar een gezonde en groene omgeving deel van uitmaken, maar waarbij deze doelen versnipperd door de voorstellen heen voorbij komen.

Om Asten goed te ontwikkelen zodat het fijn blijft om er te wonen is het voor PGA cruciaal gezondheid en klimaat voorop te stellen bij wat we doen. Dat betekent bijvoorbeeld ook duidelijkheid creëren in wat de draagkracht is van onze natuur en in het bijzonder de Groote Peel, en van daaruit samen met de boeren en natuurorganisaties te handelen zodat zij weten welke ontwikkelrichting verlangd wordt. Een ander voorbeeld vormen de sportaccommodaties, scholen en andere voorzieningen met maatschappelijke doeleinden: bepaal strategisch hoe je alle maatschappelijke voorzieningen, zowel in de open lucht als binnen, en van lokale tot intergemeentelijke of uit regionale behoefte, wat voor combinaties van functies je kunt maken en vanuit welke logica we zaken kunnen aanpakken. Dit vraagt om creatieve processen van vallen en opstaan.

Over een groene omgeving gesproken, we zien voorstellen voor een Gemeentelijk water- en rioleringsplan en een Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, maar waar is eigenlijk het groenbeleid waarvan door de portefeuillehouder bij de begrotingsbehandeling van 2022 is toegezegd hier mee aan de slag te gaan?

Ten opzichte van voorgaande jaren is de Voorjaarsnota heel anders van opzet. Onze complimenten aan het college en ambtelijk apparaat. De voorjaarsnota is een duidelijk leesbaar stuk en beknopt.

In zijn algemeenheid wil PGA aangeven dat enige voorzichtigheid bij nieuwe wensen geboden is in afwachting van duidelijkheid over het gemeentefonds in 2026 en 2027. Komt de duidelijkheid er en pakt dit positief voor ons uit dan kunnen we de nieuwe wensen invoegen.

Het college heeft een zestal wensen niet meegenomen in de voorjaarsnota en vraagt aan de partijen te prioriteren. Drie van de zes wensen zijn wat PGA betreft direct op te nemen:

Het voorstel Formatie basis op orde is voor ons akkoord en de herinrichting van Park ’t Loverveld en de harmonisatie minimaregelingen kunnen op onze goedkeuring rekenen. De drie andere wensen, alsmede de ontbrekende onderwerpen wil ik in ons betoog verder op ingaan. Dan volgt nu de behandeling van de PGA per programma zoals de voorjaarsnota is opgebouwd. Vooraf willen we aangeven dat in de programmaplannen een aantal ontwikkelingen of nieuwe wensen staan die wij zien als autonome ontwikkeling of verplichting waar we denken niet aan onderuit te komen. Die voorstellen stemmen wij mee in.

Per programma:

Bestuur en veiligheid:

Op basis van de constateringen die zijn gedaan, gaan we akkoord met het voorstel voor uitbreiding van de griffie. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt, is het een idee om voor komend jaar eerst te beginnen met uitbreiding van 1 Fte en dat verder uit te bouwen in de jaren daarop. Ongetwijfeld is dan duidelijk hoe we in 2026 en verder er voor staan.

De wens voor de bestuursvleugel komt uit de lucht vallen. Dit willen we graag doorschuiven.

Ruimtelijk domein:

De wensen op pagina 14 en 15 over de Starterslening en Cultuurhistorische waardenkaart passen helemaal in de visie van de PGA.

We zijn blij dat er geld wordt geïnvesteerd in de cultuurhistorische waardenkaart en het welstandsbeleid. Een document wat meer bij de tijd past leidt ook tot minder discussie en dan betaalt het misschien zichzelf terug. In 2022 hebben we aandacht gevraagd om cultuurhistorie en erfgoed mee te nemen in de SWOT-analyse.  Uit de voorstellen maken we niet op of hier rekening is gehouden met (extra) capaciteit.

De punten die te maken hebben met riool keuren we goed.

PGA vindt het vergroenen van het centrum en opknappen van het Ploegmakerspark essentieel we kunnen niet wachten tot Asten hiermee aan de slag gaat. Het Loverveld is een voorbeeld van hoe we met inwoners tot een plan komt. Dat is goed gegaan. Laten we bij de renovatie van het Ploegmakerspark op dezelfde manier werken is ons advies. Tijdens de bijeenkomst over de centrumvisie hebben we hier nadrukkelijk op voorgesorteerd. Wij zien de plannen graag tegemoet komen. Het is verder uitstekend dat het college budget beschikbaar stelt om te werken aan inclusie in de openbare ruimte en specifieke plekken toegankelijker te maken. Inclusie op de agenda plaatsen door bij de toegankelijkheid te beginnen is prima en we moeten daar vooral verder in blijven gaan.

Dan de bouw van een school op Loverbosch. Dat een nieuwe school moet komen, daar is iedereen het over eens. PGA wil dat de raad in stelling wordt gebracht over de locatie en de kosten. Het Strategisch Huisvestingsplan is vastgesteld door de raad en nu wordt daarop afgeweken. Dit omdat op Loverbosch 2 de ruimte te klein is, wil het college een school op Loverbosch 3 bouwen. Dit vinden we vooralsnog geen goed idee. Onze voorkeur gaat uit naar een nieuwe school op de locatie van ‘t Lover. Drie redenen hebben we hiervoor:

  1. De school is nog steeds goed bereikbaar voor de inwoners van Loverbosch
  2. Aansluitend aan de school heb je het mooie nieuwe Loverveld, waar we als gemeente veel gemeenschapsgeld in investeren; dat heeft een duidelijke meerwaarde voor de kinderen.
  3. Als er in Loverbosch 3 geen school gebouwd hoeft te worden geeft dat meer mogelijkheden om daar extra woningen te bouwen.

In de voorjaarsnota staat een bedrag van 9 miljoen euro voor de nieuwe school. U hebt dit bedrag gemotiveerd. Een deel van het bedrag wordt veroorzaakt door de inbreng van de grond en de kosten van inrichting van het openbaar gebied. Dit is voor ons een extra reden om te kijken naar de locatie  Lover. De locatie van het Lover is reeds in gemeentehanden, je hebt op deze manier minder inbreng van grond nodig en waarschijnlijk minder kosten voor de inrichting van het openbaar gebied.

Wij gaan als PGA voor een goede school maar ook voor goed omgaan met gemeenschapsgeld. Wij zouden daarom graag een berekening zien van de kosten van de nieuwe school op locatie Lover. Pas op het moment dat we volledig inzicht hebben in de totale kosten van de bouw van de school op beide locaties en van de voor- en nadelen van de school op beide locaties kunnen we als raad een goed overwogen besluit nemen.

Milieustraat:

Op pagina 17 staat de raming PM bij de milieustraat. Hier komen we even op terug wat we vorig jaar hierover zeiden bij de voorjaarsnota, ik citeer uit mijn betoog van vorig jaar:

“Al jaren praten we over het vernieuwen van de Milieustraat en nog steeds is er geen duidelijkheid. Mensen die minder mobiel zijn kunnen de trappen niet op en het is zeker niet veilig. Ook voor inwoners die fysiek niets mankeren en zwaardere spullen brengen is het een hele toer om deze hindernis te nemen. In feite is de situatie qua veiligheid onverantwoord. PGA vindt dat iedereen mee moet kunnen doen en wil de milieustraat versneld vernieuwen”. Einde citaat.

PGA vraagt het college om een stand van zaken rond de (nieuwe) milieustraat en eventuele korte termijnmaatregelen.

Sociaal domein:

PGA is enthousiast over de plannen van harmonisatie van de inkomensgrens van 120 % in de Peelregio. Verder had ik het bij mijn inleiding over autonome ontwikkelingen en zaken waar we geen grip op hebben. De extra kosten bij Senzer zijn hier een voorbeeld van. Ook al wordt dit duurder, het is essentieel deze taken goed uit te voeren. De samenwerking bij schuldhulpverlening, de indexering van voor- en vroegschoolse educatie en de structurele bijdrage voor de bibliotheek staan we helemaal achter.

Een door het college genoemde wens waar wij vragen bij hebben is de Revitalisatie Sportpark Heusden. Deze revitalisatie is in de basis natuurlijk een goed plan. Dit draagt bij aan een goed verenigingsleven in Asten en betere mogelijkheden om te sporten en bewegen. We kunnen echter het geld maar één keer uitgeven. Daarom is het van belang dat we kijken naar wat het meest urgent is. De kosten per onderdeel van het plan zijn niet verder gespecificeerd bij de wens voor revitalisatie van Sportpark Heusden. Wij zijn het eens met de wethouder dat er geen bloed uit vloeit als we dit niet per direct oppakken. Wij stellen voor om dit meer in fases op te delen. Voor ons kan dat ook bijvoorbeeld het jaar erop. Graag horen we hier reactie op van het college.

Het college heeft al 150.000 (!) euro aan gemeenschapsgeld gereserveerd om geluidwerende maatregelen te nemen bij de padelbanen. Dat verbaast ons ten zeerste. Het is een enorm bedrag voor slechts twee padelbanen en niet te verantwoorden als we bij het Vorstermansplein ineens moeilijk gaan doen. Hier moet je kleur bekennen en aangeven dat de locatie gewoon niet realistisch is op basis van milieuaspecten. Zoek een andere locatie waar dit wel past en géén geluidsreducerende maatregelen nodig zijn. Uit jurisprudentie blijkt dat je rekening zult moeten houden met een richtafstand van 100 tot 200 meter tussen woningen en de padelbanen. Misschien kan een leegstaand agrarisch bouwvlak wel uitkomst bieden.

Dorpsvisie Heusden en Ommel 1000 +:

In voorgaande voorjaarsnota’s en begrotingen is er diverse malen discussie gevoerd over de dorpsvisie, het Vorstermansplein en Ommel 1000 +. We lezen hier niets over terug in de voorjaarsnota. Dat vinden we triest. De Raad moet niet vergeten dat er in Heusen ook nog een wens is om het Vorstermansplein te renoveren. Ommel 1000 + is met de uitwerking bezig en zal met projecten komen en de dorpsvisie van Heusden is net opgeleverd. Hoewel PGA gezegd heeft dat een visie niet nodig was, vinden we dat nu de visie er is, hier serieus mee moeten worden omgegaan. In Heusden is er om gevraagd door de raad en nu moeten we ook doorpakken. Nu de dorpsvisie er ligt en zoals in het coalitieprogramma is opgenomen verzoeken wij met aandacht voor het Vorstermansplein en het vraagstuk van voldoende horeca, een stedenbouwkundig en participatief traject te doorlopen voor het Vorstermansplein samen met alle Heusdenaren. Hierover dienen wij een motie in.

Voordat we 150.000 euro gemeenschapsgeld gaan steken in geluidswering voor twee padelbanen, vinden we dat we eerst moeten kijken wat we met 150.000 euro kunnen doen voor het Vorstermansplein en de directe noden die er nu zijn in Heusden, bij de horeca en de verdere middenstand en midden- en kleinbedrijf via een brede benadering.

Financiën, control en economie:

  • Mobiliteit:

Wij dienen een motie mee in met de oproep om de verbreding van de A67 mogelijk te gaan maken. Dan is een bedrag van 853.000 euro voor de ‘Kortetermijnmaatregelen’ veel geld. Het is door ons vorig jaar ook al aangegeven en tot nu toe hebben wij nog helemaal niets gezien of gehoord dat de Kortetermijnmaatregelen ook positief effect hebben op onze regio. Alvorens wij dit bedrag vrijmaken willen wij op papier dat ook in de Peelregio investeringen in infrastructuur op de rol staan, vergelijkbaar met de korte termijnmaatregelen. We krijgen nu het idee dat het geld veelal aan de andere kant van Eindhoven neer komt en er geen perspectief wordt geboden op investeringen aan deze kant van Eindhoven, terwijl er genoeg projecten zijn. Als dat niet gebeurt, vragen we de regio investeringen op andere beleidsterreinen in de Peelregio te doen.

  • Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan:

Naar aanleiding van de goede bijeenkomst over de centrumvisie, waar we gestart zijn bij Brownies and Downies, denken we dat het heel goed is na te denken of de rondweg in zijn totaliteit nog wel goed is ingericht. Een mogelijke tijdelijke oplossing zouden zebrapaden of verkeersremmende maatregelen kunnen zijn; ook valt te denken aan eenrichtingsverkeer tussen de voormalige Bakkerij Slaats en de locatie Anneke de Bruijn. Dan kun je het wegprofiel versmallen en daar bomen naast zetten.

Afsluitend:

Voorzitter ik ga toe naar een afronding van mijn betoog. In deze afronding wil ik nog 2 zaken aan de orde stellen. Als eerste het binnenhalen van subsidies. We zagen dit niet terugkomen in de dekkingsmogelijkheden: Als wat personele bezetting betreft na de vaststelling van de voorjaarsnota de basis weer goed op orde is, dan wil PGA voorstellen dat onze nieuwe collega’s de tijd krijgen om te onderzoeken welke subsidies we kunnen binnenhalen. We hebben er alle begrip voor dat hier, door tijdsgebrek het ambtelijk apparaat de laatste tijd niet aan toegekomen is, maar wij denken dat hier winst te behalen valt voor Asten.

Wij vragen het college om te kijken of je bij het Loverveld als integraal project misschien subsidies te verkrijgen zijn voor regionale voorzieningen. Misschien in combinatie met het park in Deurne ‘Tuinpad van mijn vader’. Datzelfde geldt voor een binnensportaccommodatie en het aanleggen van fietspaden naar buurgemeenten.

Als tweede en laatste punt de sport: zowel binnensport als buitensport vinden wij van groot belang. De komende jaren gaan we in deze setting zeker praten over De Schop: gaan we deze renoveren? gaan we deze opnieuw bouwen op deze plek of elders? Uit deze voorjaarsnota blijkt dat ook de buitensport al aan de bel trekt. Dit maakt dat we hier graag op een ander moment op terug willen komen. Wij vragen het college om breder en zelfs over de gemeentegrenzen heen te kijken. Kijk eens naar onze buurgemeente. De gemeente Someren heeft ook problematiek met zijn sportaccommodaties waaronder zwemmen, gymzalen enzovoorts. Misschien kunnen we beter de krachten bundelen op één of twee plekken door als gemeentes samen te werken. We willen hier nu niet zeggen dat we zonder meer voorstander zijn van het verplaatsen van de Schop maar wel dat het de moeite waard is om, voordat we daadwerkelijk iets gaan doen, eerst moeten kijken of we met verdergaande samenwerking een win-win situatie bereiken.

Tot zover voorzitter het betoog van de PGA in eerste termijn.

Fractie PGA

Sandu Niessen

Marianne van de Ven – Meulendijks

Hans van den Bosch

Annemie Urlings

Danny Grein

Franca Thijssen

PGA tegen uitbreiding intensieve veehouderij op Vaalbaan

Op de agenda van de raadsvergadering van 4 juli stond de vaststelling van ‘Asten Verzamelplan 2022-2’. In dit plan staan een aantal onderwerpen waar we ons als partij prima in kunnen vinden. Toch hebben we als PGA tegen het voorstel gestemd. Dit komt omdat er één onderdeel in het verzamelplan staat waar wij als PGA absoluut tegen zijn, om die reden konden we niet anders dat
tegen het totale plan te stemmen.
Waar gaat het over:
In het Verzamelplan wordt voorgesteld om op locatie Vaalbaan 1 het agrarisch bedrijf uit te breiden van 1,6 ha naar ongeveer 2 ha. Daarbij wordt het aantal kippen met 12.000 stuks verhoogd en komen er 89 meer runderen. Het bedrijf ligt net iets verder dan 500 meter vanaf de Groote Peel, een Natura 2000 gebied dat nu al zwaar onder druk staat vanwege de hoeveelheid stikstof die er neerslaat (Frank van den Heuvel schreef hier op 27 juni 2023 nog een artikel over in het Eindhovens Dagblad). De provincie heeft een uitgebreide zienswijze ingediend tegen het voornemen. Dit weerhoudt het college en de andere partijen er niet van om de uitbreiding van een intensieve veehouderij verder in procedure te brengen.
Als PGA vinden we dat het niet zo kan zijn dat wij als raad nu meewerken aan een bestemmingsplanwijziging tot uitbreiding en dat we straks wellicht veel gemeenschapsgeld nodig hebben om een piekbelaster uit te kopen. Dit is slecht voor Asten en we helpen de ondernemer hier ook niet mee omdat onzeker is of hij deze bedrijfsvoering kan voortzetten hier.
Wij willen als PGA een helder signaal afgeven: wij werken niet mee aan uitbreiding van een niet-grondgebonden bedrijf naast Natura-2000-gebied. PGA stemde daarom tegen het Verzamelplan.