PGA neemt inbreng van omwonenden serieus bij Aldi-plannen

Op de agenda van de raad stond het bestemmingsplan dat het mogelijk maakt om een supermarkt te realiseren op de locatie van de meubelzaak Berkvens en bij de huidige Aldi een woningbouwproject te realiseren. PGA vindt de plannen een grote aanwinst voor Asten, en vindt dat omwonenden een goede inbreng hebben om de plannen te verbeteren. Omwonenden hebben aangegeven dat de Aldi nu een verhard terrein is en dat het belangrijk is een groene omgeving te creëren waar ook plaats is voor waterberging om op die manier hittestress te voorkomen. PGA vindt net zoals de omwonenden het plan een kans om een groenere omgeving terug te laten komen en wil die kans aangrijpen.

Afgelopen jaar zijn we kritisch geweest op de bouwmassa die gepland is op de parkeerplaats van de Aldi. De plannen zijn hierop een beetje aangepast, maar al met al oogt het nog stenig. Wij vinden dat er meer aandacht mag zijn voor groen. De ontwikkelaar spreekt van een ‘park’ dat hij wil realiseren. Afgezien van het feit dat de oppervlakte te klein is om een park te realiseren vinden wij het ook bijzonder op in een park de bestemming ‘wonen’ te leggen. Hier moet een bestemming Groen komen. Niet alleen in de openbare ruimte, ook op daken en tegen muren mag aandacht uitgaan naar het vergroenen van de omgeving.

Tot slot vragen we aandacht voor de overgebleven ondernemers, de viswinkel en supermarkt. Voor ons is niet duidelijk was er met hen afgesproken is. Tijdens de commissievergadering was de ontwikkelaar hier heel wazig over, ook na een tweede keer vragen kregen we geen concreet antwoord. We gaan ervan uit dat er nu een huurcontract ligt. Is er tijdig met de ondernemers gesproken over de plannen? Hebben ze hierop voor kunnen sorteren of worden ze gecompenseerd voor investeringen die ze nog lang niet terug hebben kunnen verdienen? Als ze moeten verplaatsen naar de voorkant aan de Julianastraat / Emmastraat kunnen klanten moeilijker bij de winkels komen, hoe zit het met de parkeerplaatsen voor de 2 resterende winkels? Ook die ondernemers hebben er recht op om fatsoenlijk hun brood te kunnen verdienen. We houden hier vinger aan de pols.

Begrotingsbeschouwingen 2024

Gisteren, 7 november, is de begroting voor 2024 besproken in de raad. Onderstaand in het kort de bijdrage van PGA Asten.
Complete tekst Bijdrage PGA in eerste termijn // Kijk de Begrotingsbeschouwingen op Siris

PGA vindt de begroting goed leesbaar en realistisch. In de begroting staan veel onderwerpen die binnen het PGA beleid passen; de gemeente wil investeren in plannen die de PGA belangrijk vindt. PGA is verheugd dit terug te lezen in de begroting. PGA wil een daadkrachtig groenbeleid waarbij we meer bomen planten in de gemeente. PGA vindt het belangrijk het erfgoedbeleid te vernieuwen. De Aanpak laaggeletterdheid staat hoog op de agenda en minimaregelingen worden geharmoniseerd. Met het Strategisch Plan Circulair Asten, het groenbeleid en het grondstoffenbeleid legt de gemeente een goede basis voor duurzaamheid. Sinds jaren een speerpunt van onze partij. We willen extra aandacht vragen voor woningsplitsing, jongeren, cultuur en lagere inkomens.

Aan de ene kant is er een woningtekort, met name voor één- en tweepersoonshuishoudens, aan de andere kant zijn er veel inwoners die hun woning graag willen delen of splitsen. Wij willen inzetten op woningsplitsing, naast alle bouwplannen die al op stapel liggen.

De plannen in het sociaal domein vallen bij PGA in goede aarde. Voor inkomensondersteuning is proactieve communicatie hard nodig. Informeer niet alleen, maar kom ook met de Potjescheck. Wat betreft laaggeletterdheid ziet PGA een belangrijke taak voor de bibliotheek en ONIS. Allerlei vormen van cultuur zorgen ervoor dat jongeren een sterkere basis krijgen in deze maatschappij. PGA wil hier meer aandacht aan besteden.

PGA vindt regionale samenwerking – onder andere op mobiliteit – belangrijk. De informatievoorziening aan de raad over de bereikbaarheidsmaatregelen is echter verwaarloosd. De raad is nooit bijgepraat over de Knoop XL; er is zelfs nooit verwezen naar de website. Rijkelijk laat (zes jaar na de rest van de regio) komt de Peel nu zelf met maatregelen. Wij vragen het college uit te leggen waarom dat zo lang op zich heeft laten wachten. Wij willen inspraak op de voorgestelde maatregelen.

Asten bouwt voor een langere periode dan 50 jaar. Het dorpse karakter rond de Markt heeft een positieve uitstraling voor de horeca, de identiteit van Asten en zorgt voor saamhorigheid. De ontwikkeling van een goed beeldkwaliteitsplan versterkt die uitstraling.

foto pand blokker

PGA gaat voor kwaliteit in ons dorpshart

Vorige week is het bestemmingsplan Prins Bernardstraat 1 [op de locatie van de Blokker] behandeld in de raad. PGA is voorstander van het verbinden van de winkelcentra het Kompas en de Midas door hier te focussen op winkels op de benedenverdieping. PGA heeft verzocht om de beeldkwaliteit passend te maken ten opzichte van de panden ernaast, de Bacio en de Baron/Compagnon. De initiatiefnemer heeft schoorvoetend de aanbevelingen van de PGA overgenomen en daar zijn we blij mee, maar hadden toch nog meer aanpassingen verwacht. Voor PGA stond niet alleen de beeldkwaliteit ter discussie. Het plan brengt een enorme verstening met zich mee in een omgeving die al versteend is. Het parkeren wordt ontsloten over het voetpad tussen de Midas en het Kompas in en het pad wordt overschaduwd door het gebouw. Dit levert géén aantrekkelijke winkelomgeving op. Bovendien zijn woningen op de benedenverdieping direct toegestaan, terwijl de gemeente afwijkt van de parkeernorm om de winkelgebieden met elkaar te verbinden. Het plan is een te kolossaal plan. PGA vindt dat we een dorp moeten blijven en daar is dit plan te fors voor. Er zijn goede plannen te maken met minder bouwmassa op deze plek.

Voorjaarsnota 2024

Woensdag 12 juli werd ondermeer de voorjaarsnota 2024 in de raad behandeld. Onze inbreng in eerste termijn hebben wij hieronder opgenomen. De gehele bijeenkomst is hier na te luisteren en in te zien.

Als PGA dienden we, samen met Algemeen Belang en Samen voor Asten een motie in over een vervolg op de Dorpsvisie Heusden. Het voorstel was om, nu de dorpsvisie er ligt, in gesprek te gaan met Dorpsoverleg Heusden over de behoeftes die zij hebben om een fijn woon- en leefklimaat te behouden of te versterken zoals in de dorpsvisie is verwoord.

We stelden voor om dit in samenspraak met Heusdenaren – inwoners, ondernemers, eigenaren van panden – op te pakken. Wij willen dat er, met een brede blik, een participatief traject doorlopen wordt met onder meer aandacht voor het Vorstermansplein en het vraagstuk van voldoende horeca.

Omdat de burgemeester als portefeuillehouder tijdens de beantwoording een harde toezegging deed om dit overleg te gaan voeren hebben we deze motie ingetrokken, ons doel hadden we immers als bereikt dus de motie was overbodig geworden.

Reactie PGA op de Voorjaarsnota 2024

Voorzitter, mens en milieu vragen duidelijkheid en een logische volgorde in de aanpak. Ontwikkelingen op alle schaalniveaus volgen elkaar snel op. De lucht- en waterkwaliteit, en daarmee ook de gezondheid, staan er slecht voor. Afgelopen tijd hebben we de warmste periode gehad sinds mensenheugenis. Waarin kan Asten haar rol pakken om de klimaatproblemen het hoofd te bieden en bij de gezondheid van mensen? PGA vindt het belangrijk dat Asten haar verantwoording neemt in datgeen wat Asten stapje voor stapje en met een gestaag tempo kan betekenen om – los van alle discussies – te komen tot een gezonde omgeving voor mens, dier en plant. Juist ook omdat in het Astens manifest door ons gezamenlijk is uitgesproken om de inwoner centraal te stellen bij alles wat
we doen. Dat betekent: kleur bekennen en waardes bepalen. De laatste tijd en in deze voorjaarsnota zijn er verschillende wensen, visies en plannen voorgesteld waar een gezonde en groene omgeving deel van uitmaken, maar waarbij deze doelen versnipperd door de voorstellen heen voorbij komen.

Om Asten goed te ontwikkelen zodat het fijn blijft om er te wonen is het voor PGA cruciaal gezondheid en klimaat voorop te stellen bij wat we doen. Dat betekent bijvoorbeeld ook duidelijkheid creëren in wat de draagkracht is van onze natuur en in het bijzonder de Groote Peel, en van daaruit samen met de boeren en natuurorganisaties te handelen zodat zij weten welke ontwikkelrichting verlangd wordt. Een ander voorbeeld vormen de sportaccommodaties, scholen en andere voorzieningen met maatschappelijke doeleinden: bepaal strategisch hoe je alle maatschappelijke voorzieningen, zowel in de open lucht als binnen, en van lokale tot intergemeentelijke of uit regionale behoefte, wat voor combinaties van functies je kunt maken en vanuit welke logica we zaken kunnen aanpakken. Dit vraagt om creatieve processen van vallen en opstaan.

Over een groene omgeving gesproken, we zien voorstellen voor een Gemeentelijk water- en rioleringsplan en een Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan, maar waar is eigenlijk het groenbeleid waarvan door de portefeuillehouder bij de begrotingsbehandeling van 2022 is toegezegd hier mee aan de slag te gaan?

Ten opzichte van voorgaande jaren is de Voorjaarsnota heel anders van opzet. Onze complimenten aan het college en ambtelijk apparaat. De voorjaarsnota is een duidelijk leesbaar stuk en beknopt.

In zijn algemeenheid wil PGA aangeven dat enige voorzichtigheid bij nieuwe wensen geboden is in afwachting van duidelijkheid over het gemeentefonds in 2026 en 2027. Komt de duidelijkheid er en pakt dit positief voor ons uit dan kunnen we de nieuwe wensen invoegen.

Het college heeft een zestal wensen niet meegenomen in de voorjaarsnota en vraagt aan de partijen te prioriteren. Drie van de zes wensen zijn wat PGA betreft direct op te nemen:

Het voorstel Formatie basis op orde is voor ons akkoord en de herinrichting van Park ’t Loverveld en de harmonisatie minimaregelingen kunnen op onze goedkeuring rekenen. De drie andere wensen, alsmede de ontbrekende onderwerpen wil ik in ons betoog verder op ingaan. Dan volgt nu de behandeling van de PGA per programma zoals de voorjaarsnota is opgebouwd. Vooraf willen we aangeven dat in de programmaplannen een aantal ontwikkelingen of nieuwe wensen staan die wij zien als autonome ontwikkeling of verplichting waar we denken niet aan onderuit te komen. Die voorstellen stemmen wij mee in.

Per programma:

Bestuur en veiligheid:

Op basis van de constateringen die zijn gedaan, gaan we akkoord met het voorstel voor uitbreiding van de griffie. Gezien de krapte op de arbeidsmarkt, is het een idee om voor komend jaar eerst te beginnen met uitbreiding van 1 Fte en dat verder uit te bouwen in de jaren daarop. Ongetwijfeld is dan duidelijk hoe we in 2026 en verder er voor staan.

De wens voor de bestuursvleugel komt uit de lucht vallen. Dit willen we graag doorschuiven.

Ruimtelijk domein:

De wensen op pagina 14 en 15 over de Starterslening en Cultuurhistorische waardenkaart passen helemaal in de visie van de PGA.

We zijn blij dat er geld wordt geïnvesteerd in de cultuurhistorische waardenkaart en het welstandsbeleid. Een document wat meer bij de tijd past leidt ook tot minder discussie en dan betaalt het misschien zichzelf terug. In 2022 hebben we aandacht gevraagd om cultuurhistorie en erfgoed mee te nemen in de SWOT-analyse.  Uit de voorstellen maken we niet op of hier rekening is gehouden met (extra) capaciteit.

De punten die te maken hebben met riool keuren we goed.

PGA vindt het vergroenen van het centrum en opknappen van het Ploegmakerspark essentieel we kunnen niet wachten tot Asten hiermee aan de slag gaat. Het Loverveld is een voorbeeld van hoe we met inwoners tot een plan komt. Dat is goed gegaan. Laten we bij de renovatie van het Ploegmakerspark op dezelfde manier werken is ons advies. Tijdens de bijeenkomst over de centrumvisie hebben we hier nadrukkelijk op voorgesorteerd. Wij zien de plannen graag tegemoet komen. Het is verder uitstekend dat het college budget beschikbaar stelt om te werken aan inclusie in de openbare ruimte en specifieke plekken toegankelijker te maken. Inclusie op de agenda plaatsen door bij de toegankelijkheid te beginnen is prima en we moeten daar vooral verder in blijven gaan.

Dan de bouw van een school op Loverbosch. Dat een nieuwe school moet komen, daar is iedereen het over eens. PGA wil dat de raad in stelling wordt gebracht over de locatie en de kosten. Het Strategisch Huisvestingsplan is vastgesteld door de raad en nu wordt daarop afgeweken. Dit omdat op Loverbosch 2 de ruimte te klein is, wil het college een school op Loverbosch 3 bouwen. Dit vinden we vooralsnog geen goed idee. Onze voorkeur gaat uit naar een nieuwe school op de locatie van ‘t Lover. Drie redenen hebben we hiervoor:

  1. De school is nog steeds goed bereikbaar voor de inwoners van Loverbosch
  2. Aansluitend aan de school heb je het mooie nieuwe Loverveld, waar we als gemeente veel gemeenschapsgeld in investeren; dat heeft een duidelijke meerwaarde voor de kinderen.
  3. Als er in Loverbosch 3 geen school gebouwd hoeft te worden geeft dat meer mogelijkheden om daar extra woningen te bouwen.

In de voorjaarsnota staat een bedrag van 9 miljoen euro voor de nieuwe school. U hebt dit bedrag gemotiveerd. Een deel van het bedrag wordt veroorzaakt door de inbreng van de grond en de kosten van inrichting van het openbaar gebied. Dit is voor ons een extra reden om te kijken naar de locatie  Lover. De locatie van het Lover is reeds in gemeentehanden, je hebt op deze manier minder inbreng van grond nodig en waarschijnlijk minder kosten voor de inrichting van het openbaar gebied.

Wij gaan als PGA voor een goede school maar ook voor goed omgaan met gemeenschapsgeld. Wij zouden daarom graag een berekening zien van de kosten van de nieuwe school op locatie Lover. Pas op het moment dat we volledig inzicht hebben in de totale kosten van de bouw van de school op beide locaties en van de voor- en nadelen van de school op beide locaties kunnen we als raad een goed overwogen besluit nemen.

Milieustraat:

Op pagina 17 staat de raming PM bij de milieustraat. Hier komen we even op terug wat we vorig jaar hierover zeiden bij de voorjaarsnota, ik citeer uit mijn betoog van vorig jaar:

“Al jaren praten we over het vernieuwen van de Milieustraat en nog steeds is er geen duidelijkheid. Mensen die minder mobiel zijn kunnen de trappen niet op en het is zeker niet veilig. Ook voor inwoners die fysiek niets mankeren en zwaardere spullen brengen is het een hele toer om deze hindernis te nemen. In feite is de situatie qua veiligheid onverantwoord. PGA vindt dat iedereen mee moet kunnen doen en wil de milieustraat versneld vernieuwen”. Einde citaat.

PGA vraagt het college om een stand van zaken rond de (nieuwe) milieustraat en eventuele korte termijnmaatregelen.

Sociaal domein:

PGA is enthousiast over de plannen van harmonisatie van de inkomensgrens van 120 % in de Peelregio. Verder had ik het bij mijn inleiding over autonome ontwikkelingen en zaken waar we geen grip op hebben. De extra kosten bij Senzer zijn hier een voorbeeld van. Ook al wordt dit duurder, het is essentieel deze taken goed uit te voeren. De samenwerking bij schuldhulpverlening, de indexering van voor- en vroegschoolse educatie en de structurele bijdrage voor de bibliotheek staan we helemaal achter.

Een door het college genoemde wens waar wij vragen bij hebben is de Revitalisatie Sportpark Heusden. Deze revitalisatie is in de basis natuurlijk een goed plan. Dit draagt bij aan een goed verenigingsleven in Asten en betere mogelijkheden om te sporten en bewegen. We kunnen echter het geld maar één keer uitgeven. Daarom is het van belang dat we kijken naar wat het meest urgent is. De kosten per onderdeel van het plan zijn niet verder gespecificeerd bij de wens voor revitalisatie van Sportpark Heusden. Wij zijn het eens met de wethouder dat er geen bloed uit vloeit als we dit niet per direct oppakken. Wij stellen voor om dit meer in fases op te delen. Voor ons kan dat ook bijvoorbeeld het jaar erop. Graag horen we hier reactie op van het college.

Het college heeft al 150.000 (!) euro aan gemeenschapsgeld gereserveerd om geluidwerende maatregelen te nemen bij de padelbanen. Dat verbaast ons ten zeerste. Het is een enorm bedrag voor slechts twee padelbanen en niet te verantwoorden als we bij het Vorstermansplein ineens moeilijk gaan doen. Hier moet je kleur bekennen en aangeven dat de locatie gewoon niet realistisch is op basis van milieuaspecten. Zoek een andere locatie waar dit wel past en géén geluidsreducerende maatregelen nodig zijn. Uit jurisprudentie blijkt dat je rekening zult moeten houden met een richtafstand van 100 tot 200 meter tussen woningen en de padelbanen. Misschien kan een leegstaand agrarisch bouwvlak wel uitkomst bieden.

Dorpsvisie Heusden en Ommel 1000 +:

In voorgaande voorjaarsnota’s en begrotingen is er diverse malen discussie gevoerd over de dorpsvisie, het Vorstermansplein en Ommel 1000 +. We lezen hier niets over terug in de voorjaarsnota. Dat vinden we triest. De Raad moet niet vergeten dat er in Heusen ook nog een wens is om het Vorstermansplein te renoveren. Ommel 1000 + is met de uitwerking bezig en zal met projecten komen en de dorpsvisie van Heusden is net opgeleverd. Hoewel PGA gezegd heeft dat een visie niet nodig was, vinden we dat nu de visie er is, hier serieus mee moeten worden omgegaan. In Heusden is er om gevraagd door de raad en nu moeten we ook doorpakken. Nu de dorpsvisie er ligt en zoals in het coalitieprogramma is opgenomen verzoeken wij met aandacht voor het Vorstermansplein en het vraagstuk van voldoende horeca, een stedenbouwkundig en participatief traject te doorlopen voor het Vorstermansplein samen met alle Heusdenaren. Hierover dienen wij een motie in.

Voordat we 150.000 euro gemeenschapsgeld gaan steken in geluidswering voor twee padelbanen, vinden we dat we eerst moeten kijken wat we met 150.000 euro kunnen doen voor het Vorstermansplein en de directe noden die er nu zijn in Heusden, bij de horeca en de verdere middenstand en midden- en kleinbedrijf via een brede benadering.

Financiën, control en economie:

  • Mobiliteit:

Wij dienen een motie mee in met de oproep om de verbreding van de A67 mogelijk te gaan maken. Dan is een bedrag van 853.000 euro voor de ‘Kortetermijnmaatregelen’ veel geld. Het is door ons vorig jaar ook al aangegeven en tot nu toe hebben wij nog helemaal niets gezien of gehoord dat de Kortetermijnmaatregelen ook positief effect hebben op onze regio. Alvorens wij dit bedrag vrijmaken willen wij op papier dat ook in de Peelregio investeringen in infrastructuur op de rol staan, vergelijkbaar met de korte termijnmaatregelen. We krijgen nu het idee dat het geld veelal aan de andere kant van Eindhoven neer komt en er geen perspectief wordt geboden op investeringen aan deze kant van Eindhoven, terwijl er genoeg projecten zijn. Als dat niet gebeurt, vragen we de regio investeringen op andere beleidsterreinen in de Peelregio te doen.

  • Gemeentelijk verkeers- en vervoersplan:

Naar aanleiding van de goede bijeenkomst over de centrumvisie, waar we gestart zijn bij Brownies and Downies, denken we dat het heel goed is na te denken of de rondweg in zijn totaliteit nog wel goed is ingericht. Een mogelijke tijdelijke oplossing zouden zebrapaden of verkeersremmende maatregelen kunnen zijn; ook valt te denken aan eenrichtingsverkeer tussen de voormalige Bakkerij Slaats en de locatie Anneke de Bruijn. Dan kun je het wegprofiel versmallen en daar bomen naast zetten.

Afsluitend:

Voorzitter ik ga toe naar een afronding van mijn betoog. In deze afronding wil ik nog 2 zaken aan de orde stellen. Als eerste het binnenhalen van subsidies. We zagen dit niet terugkomen in de dekkingsmogelijkheden: Als wat personele bezetting betreft na de vaststelling van de voorjaarsnota de basis weer goed op orde is, dan wil PGA voorstellen dat onze nieuwe collega’s de tijd krijgen om te onderzoeken welke subsidies we kunnen binnenhalen. We hebben er alle begrip voor dat hier, door tijdsgebrek het ambtelijk apparaat de laatste tijd niet aan toegekomen is, maar wij denken dat hier winst te behalen valt voor Asten.

Wij vragen het college om te kijken of je bij het Loverveld als integraal project misschien subsidies te verkrijgen zijn voor regionale voorzieningen. Misschien in combinatie met het park in Deurne ‘Tuinpad van mijn vader’. Datzelfde geldt voor een binnensportaccommodatie en het aanleggen van fietspaden naar buurgemeenten.

Als tweede en laatste punt de sport: zowel binnensport als buitensport vinden wij van groot belang. De komende jaren gaan we in deze setting zeker praten over De Schop: gaan we deze renoveren? gaan we deze opnieuw bouwen op deze plek of elders? Uit deze voorjaarsnota blijkt dat ook de buitensport al aan de bel trekt. Dit maakt dat we hier graag op een ander moment op terug willen komen. Wij vragen het college om breder en zelfs over de gemeentegrenzen heen te kijken. Kijk eens naar onze buurgemeente. De gemeente Someren heeft ook problematiek met zijn sportaccommodaties waaronder zwemmen, gymzalen enzovoorts. Misschien kunnen we beter de krachten bundelen op één of twee plekken door als gemeentes samen te werken. We willen hier nu niet zeggen dat we zonder meer voorstander zijn van het verplaatsen van de Schop maar wel dat het de moeite waard is om, voordat we daadwerkelijk iets gaan doen, eerst moeten kijken of we met verdergaande samenwerking een win-win situatie bereiken.

Tot zover voorzitter het betoog van de PGA in eerste termijn.

Fractie PGA

Sandu Niessen

Marianne van de Ven – Meulendijks

Hans van den Bosch

Annemie Urlings

Danny Grein

Franca Thijssen

PGA tegen uitbreiding intensieve veehouderij op Vaalbaan

Op de agenda van de raadsvergadering van 4 juli stond de vaststelling van ‘Asten Verzamelplan 2022-2’. In dit plan staan een aantal onderwerpen waar we ons als partij prima in kunnen vinden. Toch hebben we als PGA tegen het voorstel gestemd. Dit komt omdat er één onderdeel in het verzamelplan staat waar wij als PGA absoluut tegen zijn, om die reden konden we niet anders dat
tegen het totale plan te stemmen.
Waar gaat het over:
In het Verzamelplan wordt voorgesteld om op locatie Vaalbaan 1 het agrarisch bedrijf uit te breiden van 1,6 ha naar ongeveer 2 ha. Daarbij wordt het aantal kippen met 12.000 stuks verhoogd en komen er 89 meer runderen. Het bedrijf ligt net iets verder dan 500 meter vanaf de Groote Peel, een Natura 2000 gebied dat nu al zwaar onder druk staat vanwege de hoeveelheid stikstof die er neerslaat (Frank van den Heuvel schreef hier op 27 juni 2023 nog een artikel over in het Eindhovens Dagblad). De provincie heeft een uitgebreide zienswijze ingediend tegen het voornemen. Dit weerhoudt het college en de andere partijen er niet van om de uitbreiding van een intensieve veehouderij verder in procedure te brengen.
Als PGA vinden we dat het niet zo kan zijn dat wij als raad nu meewerken aan een bestemmingsplanwijziging tot uitbreiding en dat we straks wellicht veel gemeenschapsgeld nodig hebben om een piekbelaster uit te kopen. Dit is slecht voor Asten en we helpen de ondernemer hier ook niet mee omdat onzeker is of hij deze bedrijfsvoering kan voortzetten hier.
Wij willen als PGA een helder signaal afgeven: wij werken niet mee aan uitbreiding van een niet-grondgebonden bedrijf naast Natura-2000-gebied. PGA stemde daarom tegen het Verzamelplan.
foto leeg koningsplein

Corona maakt Asten tot ongewenst stiltegebied.

 

Nooit hebben wij onze straat en ons dorp stiller ervaren als de afgelopen maand. Buiten vogelgeluiden klinken er uit tuinen af en toe enkele kinderstemmen en blaft er een hond. Voor de rest heerst stilte en is onze communicatie vooral digitaal. De animo tot fietsen is ook afgenomen nu bekend is dat virussen zich ook hechten aan fijnstof. Sommigen zien in deze crisis een mogelijkheid om eens terug te schakelen of om het huis op te ruimen. Misschien helpt het om de tijd door te komen. Zelf kunnen we die behoefte onderdrukken. Onze gedachten gaan vooral uit naar degenen, die vrienden, familieleden of kennissen hebben verloren of vrezen om hun bedrijf of baan. Nee voor ons mag er zo snel mogelijk weer drukte ontstaan in ons centrum en fietsen wij voor stilte naar de Groote Peel. Met die gedachte wil de PGA iedereen veel sterkte toewensen en vragen om nu vooral met de eigen buren over de heg of vanuit de tuin of straat eens een praatje te maken.