Begrotingsbeschouwingen 2024

Gisteren, 7 november, is de begroting voor 2024 besproken in de raad. Onderstaand in het kort de bijdrage van PGA Asten.
Complete tekst Bijdrage PGA in eerste termijn // Kijk de Begrotingsbeschouwingen op Siris

PGA vindt de begroting goed leesbaar en realistisch. In de begroting staan veel onderwerpen die binnen het PGA beleid passen; de gemeente wil investeren in plannen die de PGA belangrijk vindt. PGA is verheugd dit terug te lezen in de begroting. PGA wil een daadkrachtig groenbeleid waarbij we meer bomen planten in de gemeente. PGA vindt het belangrijk het erfgoedbeleid te vernieuwen. De Aanpak laaggeletterdheid staat hoog op de agenda en minimaregelingen worden geharmoniseerd. Met het Strategisch Plan Circulair Asten, het groenbeleid en het grondstoffenbeleid legt de gemeente een goede basis voor duurzaamheid. Sinds jaren een speerpunt van onze partij. We willen extra aandacht vragen voor woningsplitsing, jongeren, cultuur en lagere inkomens.

Aan de ene kant is er een woningtekort, met name voor één- en tweepersoonshuishoudens, aan de andere kant zijn er veel inwoners die hun woning graag willen delen of splitsen. Wij willen inzetten op woningsplitsing, naast alle bouwplannen die al op stapel liggen.

De plannen in het sociaal domein vallen bij PGA in goede aarde. Voor inkomensondersteuning is proactieve communicatie hard nodig. Informeer niet alleen, maar kom ook met de Potjescheck. Wat betreft laaggeletterdheid ziet PGA een belangrijke taak voor de bibliotheek en ONIS. Allerlei vormen van cultuur zorgen ervoor dat jongeren een sterkere basis krijgen in deze maatschappij. PGA wil hier meer aandacht aan besteden.

PGA vindt regionale samenwerking – onder andere op mobiliteit – belangrijk. De informatievoorziening aan de raad over de bereikbaarheidsmaatregelen is echter verwaarloosd. De raad is nooit bijgepraat over de Knoop XL; er is zelfs nooit verwezen naar de website. Rijkelijk laat (zes jaar na de rest van de regio) komt de Peel nu zelf met maatregelen. Wij vragen het college uit te leggen waarom dat zo lang op zich heeft laten wachten. Wij willen inspraak op de voorgestelde maatregelen.

Asten bouwt voor een langere periode dan 50 jaar. Het dorpse karakter rond de Markt heeft een positieve uitstraling voor de horeca, de identiteit van Asten en zorgt voor saamhorigheid. De ontwikkeling van een goed beeldkwaliteitsplan versterkt die uitstraling.