Wonen in Asten

Tijdens de komende raadsvergadering van dinsdag 12 december a.s.  wordt het Programma Wonen 2024-2030 en het Uitvoeringsprogramma wonen 2024-2027 vastgesteld.

In de commissievergadering van 28 november jl is dit ook aan de orde geweest. Voor ons als PGA een belangrijk onderwerp. Dat blijkt ook wel uit ons verkiezingsprogramma waar we uitgebreid ingaan op hoe de PGA denkt over wonen in Asten. Dat verkiezingsprogramma was dan ook onze leidraad om voorliggend programma wonen te beoordelen.

Als wij ons verkiezingsprogramma naast deze twee documenten leggen dan zien we heel veel van ons verkiezingsprogramma terug in het programma Wonen. Het gaf ons even het gevoel dat men ons programma op het bureau had liggen bij het opstellen van het programma Wonen. We hebben het college dan ook gecomplimenteerd met het resultaat.

In het programma wordt gesproken over genoeg passende woningen voor jong én oud in onze dorpen. Om de kernen vitaal en toekomstbestendig te houden is dat ook nodig. Als PGA vinden wij het belangrijk om goede prestatieafspraken te maken met de woningbouwverenigingen, wij hebben als PGA in de commissie gevraagd om hierbij ook nadrukkelijk afspraken te maken over huurwoningen voor één- en tweepersoonshuishoudens.

Dit omdat we eerder al concludeerden dat op dit moment het woningaanbod in Asten voor 85% bestaat uit eengezinswoningen terwijl tweederde van de huishoudens een één- of tweepersoonshuishouden is. Wij denken dat de woningbouwverenigingen vooral zouden moeten bouwen voor deze één- of tweepersoonshuishoudens.

Omdat die één- en tweepersoonshuishoudens niet allemaal in een sociale huurwoning wonen maar ook particulier huren of een woning kopen hebben we als PGA ons ook hard gemaakt voor de mogelijkheid van het splitsen van bestaande woningen. We hebben het dan niet alleen over grote boerderijen maar ook over woningen binnen de bebouwde kom. Er zijn in Asten best veel grote eengezinswoningen waar ouderen in wonen die er graag zouden blijven wonen. Met een aanpassing zou het mogelijk zijn om hier twee woningen van te maken waarbij de oudere beneden woont en op de etage een tweede woning komt. Dit kan een creatieve manier zijn om zonder veel stenen te stapelen er toch woonruimtes bij te krijgen. Ook al zullen hier haken en ogen aan zitten, we hebben het college gevraagd om hier welwillend tegenover te staan.

In het hoofdstuk bouwen met ambitie is betaalbaar bouwen een belangrijk onderdeel, de principes van het rijk: twee derde betaalbaar waarvan 30% sociale huur onderschrijven wij helemaal. PGA kan zich ook vinden in het feit dat het college gaat onderzoeken of het instellen van een vereveningsfonds en de mogelijkheid om te salderen kan helpen met het programmatisch invullen van woningbouwlocaties.

Verder staan in de nota dat we ruimte willen bieden aan vernieuwende woonvormen, ook iets wat we in ons verkiezingsprogramma hebben staan.

Tijdens de door de raad georganiseerde informatieavond over wonen, maar ook tijdens de ALV van het dorpsoverleg Heusden kwam aan de orde dat het voor inwoners uit Asten heel lastig is om aan een woning te komen. Aan de ene kant omdat er te weinig aanbod is en aan de andere kant omdat er, als er aanbod is, geloot wordt. Bij deze loting kunnen ook mensen van buiten Asten mee loten. Dit voelt voor de inwoners uit Asten, Heusden en Ommel soms oneerlijk. Mensen vanuit Someren krijgen zo een woning in bijvoorbeeld Heusden terwijl de Heusdense jongere elders moet zoeken. PGA snapt dat bestuurders hier niet alle zeggenschap in hebben. Ook vindt PGA het ook goed dat er nieuwe mensen van buitenaf in onze dorpen komen wonen omdat dat weer nieuwe impulsen geeft. Maar toch hebben we ook begrip voor de jonge mensen die graag in het dorp willen blijven. Daarbij hebben we hen ook hard nodig als vrijwilliger in onze verenigingen en als mantelzorger voor hun ouders als die in het dorp willen blijven wonen. Wij hebben in de commissie dan ook  gevraagd aan het college of zij mogelijkheden zien voor mensen die heel graag hier willen blijven wonen maar door het systeem buiten de boot vallen.

Over dit laatste is een motie in voorbereiding.