Koningsplein vroeger

Programma Groen moet wortel schieten

De gemeente Asten maakt werk van groen. In het groenbeleid worden de voordelen van een groene omgeving opgesomd: schonere lucht, minder stress, hogere waarden van huizen, klimaatbestendiger en goed voor de gezondheid. Voor PGA gaan de plannen niet ver genoeg. Met groen moet op elk gebied rekening gehouden worden. PGA pleit al jaren voor een groennorm om groen beter te borgen, zowel in bestaande als nieuwe plannen. Zonder groennorm is het voor projectontwikkelaars gemakkelijk om de weg van de minste weerstand te kiezen en weinig rekening te houden met groen. Het voorstel wat er nu ligt (alleen bij uitbreiding met 5 woningen/bedrijven of meer) gaat niet ver genoeg.

Het buitengebied is de groene long van Asten. Beleid over groen in het buitengebied komt amper aan bod. Kappen van bomen wordt gemakkelijk terwijl er niets tegenover staat. Hierdoor loopt Asten een groot risico op kaalslag. Temeer omdat er geen meldingsplicht is bij het kappen van bomen waardoor het zicht op het totaalplaatje ontbreekt. Daarnaast is er weinig aandacht voor ander groen dan bomen, zoals gras, heide, plas/dras-gebieden, struiken, kruiden en bloemrijke akkerranden. Het is een gemiste kans dat het groenbeleid niet alle aspecten van groen omvat. Groenbeleid hoort net als CO2 en inclusiviteit bij alle beslissingen meegewogen te worden.

Compensatie / herplant:
PGA wil het uitgangspunt hanteren dat we zo min mogelijk kappen en anders compenseren, minimaal 1 op 1. We snappen dat een verruiming in de regels rond houtopstanden vellen de gemeentelijke organisatie minder werkdruk oplevert. Echter, door jonge bomen geen bescherming te bieden krijg je minder oude bomen. Terwijl dat juist het uitgangspunt is van het programma en wat wij als PGA zéker onderschrijven. PGA vindt dat je door de kapregels zo te verruimen dat je de deur wagenwijd open zet voor kap, terwijl je daar niks tegenover zet. We willen toch juist Zuinig zijn op groen zoals uitgangspunt 1 zegt? Daarom vinden wij daartegenover een herplantplicht voor het vellen van houtopstanden op zijn plaats. Zeker met het oog op de klimaatdoelen die we op wereldniveau samen hebben vastgesteld. Een herplantplicht willen we graag in de APV verwerkt zien.

Het uitgangspunt rond behoud van bomen bij Wegreconstructies kunnen wij ons in vinden, maar we doen wel een appél om te kijken hoe je met de rest van het groen omgaat. Wil je dat natuurlijker inrichten met onderbeplanting, bloemrijker maken, qua soorten bomen gevarieerder maken, wat is je vervangingsbeleid?

Schoolpleinen:
PGA vindt het belangrijk dat we als gemeente ons inzetten voor groene schoolpleinen. Een groen schoolplein is belangrijk in de ontwikkeling van kinderen, voor samenwerking, educatie en gezondheid.

Zéker nu we met een aantal nieuwbouw-scholen bezig zijn en er subsidieregelingen zijn, dan vinden we dat je die kans niet moet laten liggen voor groene schoolpleinen; en dat je daar als gemeente op in moet spelen. Hoe kijkt het college hiernaar?

Maaibeleid, kruidenrijk grasland en heesters:
Een Programma Groen staat niet gelijk álleen maar bomen; we hebben ook grasland en heesters. Bij kruidenrijk grasland en bijvoorbeeld parken doet ook het maaibeleid ertoe. Ook tijdens de presentatie werd gesproken over kruidenrijk grasland. Hoe gaan we om met bermen en op welke plek willen we gemaaid gras of kruidenrijk grasland? Waar komen de andere vormen groen terug binnen het Programma Groen? Dat is ons niet duidelijk.

Buitengebied:
We vinden dat het buitengebied te weinig terugkomt in het programma Groen. Het buitengebied is het overgrote deel van onze gemeente en verdient een betere en een duidelijkere plek in het beleid en in een stuk planning.

Er wordt gesproken over dat het bestemmingsplan borging biedt voor landschapselementen. Daar zijn we het niet helemaal mee eens. Een bestemming in het bestemmingsplan biedt de mogelijkheid voor bijvoorbeeld Groen, maar het hoeft niet groen te zijn. Daardoor is dit sec geen bescherming van het landschapselement of de boom.

Kapvergunningen
Middels de nota en de voorgestelde wijzigingen in de APV wordt beoogd kappen van bomen nog makkelijker te maken. Gezien het belang wat de gemeente hecht aan bomen, struiken, houtwallen en groenstructuren hadden wij in ieder geval een meldingsplicht verwacht, om de in de gaten te kunnen blijven houden of we nog de goede richting uitgaan met onze doelstellingen en tegelijkertijd de administratieve lasten beperken. We vinden minimaal dat de doelstellingen gemonitord moeten worden, of dat nu met een meldingsplicht of een ander middel is. Hiermee kan tevens zicht worden gehouden op de andere vereisten uit de omgevingswet.

Dan hebben we nog antwoord gehad op de stamdiameter op 30 cm hoogte bepaald, maar wij zien toch dat in het Handboek Bomen en vrijwel overal de stamdiameter wordt bepaald op 130 cm. Wij vinden dat toch vreemd om daar op af te wijken.

In de aanvullende informatie wordt gesuggereerd dat er een vergunningplicht blijft bestaan voor bomen groter dan 35 cm diameter. Echter, in het programma groen wordt die 35 cm wel gedefinieerd maar verder staat nergens wat de bedoeling hiervan is. Dit geldt trouwens ook voor de diameter van 10 cm voor struiken. Dit maakt het een warrig verhaal, wat is de bedoeling van deze diameters?

Natuurinclusief Bouwen en groennorm
Een groennorm en natuurinclusief bouwen bij nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen is de PGA helemaal voorstander van. Groen delft vaak het onderspit bij nieuwe plannen omdat andere aspecten zoals waterberging, archeologie, woningbouw en financiële uitvoerbaarheid wél normen hebben. Dat is jammer en zorgt voor ongelukkige woonsituaties. In het stuk wordt de groennorm bij uitbreidingen wel gehanteerd en bij inbreiding niet. Verderop lezen we dat er afwijkingsmogelijkheden zijn op de groennorm. Als sprake is van afwijkingsmogelijkheden dan vinden wij dat we net zoals bijvoorbeeld in Gemert-Bakel dezelfde groennorm kunnen hanteren voor in- en uitbreiding. We kunnen ons zelfs voorstellen dat een groennorm eerder van belang is bij inbreiding dan bij uitbreiding.

Zoals gezegd zijn we groot voorstander van natuurinclusief bouwen en het voorgestelde puntensysteem. Hierover hebben we een drietal vragen:
In de presentatie was het uitgangspunt 3 woningen, dat is nu 5 woningen geworden, vanwaar is dit opgerekt en waarom zou dit niet voor elke woning kunnen gelden?
Er staat 5 woningen of 5 bedrijven. Soms is één bedrijf gelijk of groter dan 5 woningen. Waarom zou de norm niet voor de bouw van één enkele woning of bedrijfshal kunnen gelden?
Wat als iemand een groenmaatregel neemt die niet in de tabel staat? Worden deze op zijn merites beoordeeld?

In het document staat dat een minimum van 5 punten wordt gehanteerd. Vijf punten wil op papier zeggen: een paar zwaluwkommen tegen de muur en een voortuin met een boom die mogelijk en op termijn 6 meter hoog kan worden. Dan wordt al voldaan aan de eisen. Maximaal kunnen 37 punten behaald worden. Een minimum van vijf vinden we dan weinig en daarom kan wat ons betreft het minimum omhoog.

Verhouding met de omgevingsvisie en omgevingsplan:
Er wordt in het document verwezen naar de omgevingsvisie en het omgevingsplan, maar welke ambitie per deelgebied in de omgevingsvisie nu concreet uit de omgevingsvisie doorvertaald wordt in dit programma is niet duidelijk. Zeker in het buitengebied niet. Dat is niet onoverkomelijk, maar wel een aandachtspunt.

Planning:
Wat is de planning na vaststelling van dit programma Groen? Gaan we het verouderde beleid vernieuwen? Voor ons als PGA zou een inventarisatie en versterking van de landschapselementen in het buitengebied op nummer één staan in de planning.

Conclusie:
Om naar een conclusie toe te werken: we hebben nog enkele pagina’s meer aan vragen en opmerkingen maar we zullen die nu achterwege laten. De doelstellingen van het college om de gemeente Asten te vergroenen en overbodige regels te schrappen kunnen wij ten volle onderschrijven. Ook zijn wij positief gestemd over veel van de acties die de gemeente Asten de laatste jaren heeft uitgevoerd of heeft opgestart. Echter, het nu voorgestelde groenbeleid kan beter. Hier willen wij graag in meedenken.